Shark (Porbeagle)

  • Größe 5 to 8ft
  • Nährwert Gut
  • Spieleigenschaften Gut
  • Lebensräume Offshore

Fish Species Similar to Shark (Porbeagle)

Shark (Great White)

Shark (Tope)

Shark (Hammerhead)

Shark (Blacktip)

Shark (Blue)

Shark (Mako)

Shark (Thresher)

Shark (Nurse)

Shark (Bonnethead)

Shark (Bull)

Shark (Lemon)

Shark (Leopard)


Top Shark (Porbeagle) Fishing Charters

Top Shark (Porbeagle) Fishing Destinations