Shark (Nurse)

  • Größe 50 to 200lbs
  • Nährwert Durchschnitt
  • Spieleigenschaften Gut
  • Lebensräume Inshore, Nearshore, Reef, Flats, Backcountry

Fish Species Similar to Shark (Nurse)

Shark (Great White)

Shark (Porbeagle)

Shark (Tope)

Shark (Hammerhead)

Shark (Blacktip)

Shark (Blue)

Shark (Mako)

Shark (Thresher)


Top Shark (Nurse) Fishing Charters