Shark (Bull)

  • Größe 100 to 300lbs
  • Nährwert Durchschnitt
  • Spieleigenschaften Ausgezeichnet
  • Lebensräume Inshore, Nearshore

Fish Species Similar to Shark (Bull)

Shark (Great White)

Shark (Porbeagle)

Shark (Tope)

Shark (Hammerhead)

Shark (Blacktip)

Shark (Blue)

Shark (Mako)

Shark (Thresher)

Shark (Nurse)

Shark (Bonnethead)

Shark (Lemon)

Shark (Leopard)

Shark (Gummy)


Top Shark (Bull) Fishing Charters

Top Shark (Bull) Fishing Destinations