Shark (Blacktip)

  • Größe 5 to 8ft
  • Nährwert Durchschnitt
  • Spieleigenschaften Gut
  • Lebensräume Inshore, Nearshore

Fish Species Similar to Shark (Blacktip)

Shark (Great White)

Shark (Porbeagle)

Shark (Tope)

Shark (Hammerhead)

Shark (Blue)

Shark (Mako)

Shark (Thresher)

Shark (Nurse)

Shark (Bonnethead)

Shark (Bull)

Shark (Lemon)

Shark (Leopard)

Shark (Gummy)


Nearby Shark (Blacktip) Fishing Charters

Top Shark (Blacktip) Fishing Destinations